Kinderen  verstandelijke beperking Vrouwen/Meisjes Mannen/Jongens Ouders/Partners Hulpverleners Dissociatie
problematiek


Informatie voor Hulpverleners.

        Algemene informatie hulpverleners:

Binnen onze instellling wordt sinds 1984 gespecialiseerde hulp verleend aan slachtoffers van seksueel geweld. Cliënten kunnen zich aanmelden voor behandeling in verband met een actuele seksueel misbruiksituatie, als ook voor verwerking van ervaringen uit het verleden.

        Behandelingsmogelijkheden:

observatie:
Kinderen in de leeftijd van 2 tot en met 12 jaar kunnen bij vermoeden van seksueel misbruik aangemeld worden voor observatie.
Bij de observatie wordt er naar meerdere factoren gekeken, die van invloed kunnen zijn op het gedrag en/of de situatie van het kind.

Wij bieden behandeling aan de hieronder aangegeven doelgroepen:
- Kinderen vanaf 2,5 jaar (observatie en behandeling).
- Adolescenten.
- Volwassenen.
- Mensen met een verstandelijke beperking.
- Cliënten met Dissociatieve stoornissen.
- Posttraumatische stresstoornissen.
- Partners van slachtoffers.
- Ouders en verzorgers van slachtoffers.
- Eventueel anderen uit het systeem van het slachtoffer.
- Daders die zelf een geweldservaring hebben en hun partner/systeem.
- Cliënten met andere  posttraumatische ervaringen, zoals bijv. rampen, overvallen etc.
- Training en deskundigheidsbevordering aan beroepsgroepen.
- Consultatie.
- mediation tussen slachtoffer en dader.
- begeleiding onder toezicht bij omgang tussen ouder en kind.

Bij veel van de cliënten die bij onze instelling aangemeld worden, spelen complexe klachten/problematieken onder andere: aanpassings/stemmingsstoornissen, eetstoornissen, angst- en dwangklachten, posttraumatische stresstoornissen, dissociatieve stoornissen en automutilatie.

Er wordt individuele en (mogelijk) langdurige hulp verleend vanuit de integratieve psychotherapie, met als grondtoon contextuele- en systeemtherapie.

Systeemtherapie:
De werkelijkheid kan gezien worden als samengesteld uit eenheden (systemen) van allerlei aard en op alle mogelijke niveau's.
Deze systemen zijn opgebouwd uit componenten die in onderlinge relatie tot elkaar staan. Veel systemen (open systemen) vertonen een wisselwerking met hun omgeving.

Contextuele therapie:
Deze theorie heeft als basisprincipe loyaliteit en betrouwbaarheid in relaties.
De belangen van alle gezinsleden dienen in acht genomen te worden. De contextuele therapie richt zich, gelijktijdig en veelzijdig, aandacht schenkend aan alle personen die beinvloed worden door de therapeutische interventies. De term context is gekozen (Nagy) om de sterke verbondenheid aan te geven van een persoon met zijn of haar belangrijke relaties.

Het gebruik van multi-therapeutische technieken maakt het mogelijk een op maat gegeven behandeling aan te bieden aan elke cliënt, ongeacht zijn of haar intellectuele capaciteiten, draaglast en draagkracht.
Binnen de observatie/therapie wordt onder andere gekeken naar- en gewerkt aan:
de ik-sterkte, draagkracht/draaglast, stabiliseren, steunen en structureren en het introspectief vermogen. Tevens wordt er gekeken naar de persoonlijkheidsstructuur en de mate en vorm van afweer bij de cliënt.

Eveneens kunnen wij cliënten begeleiding/ondersteuning bieden bij het doen van eventuele aangifte en/of confrontatiegesprekken. Belangrijk hierbij is dat het de keuze van de client is en het in haar/zijn belang is.

Met betrekking tot de behandelduur:
Voor een observatie bij kinderen staat gemiddeld 10 sessies. Vervolgbehandeling voor kinderen, afhankelijk van de problematiek, 6 tot 8 maanden.
Voor dissociatieve stoornissen, gecombineerde complexe problematiek, posttraumatische stresstoornissen 12 tot 20 maanden, inclusief afbouw behandeling.

        Aanmeldingsprocedure:

Een client kan via een verwijzing of op eigen initiatief aangemeld worden. De client meldt zich bij voorkeur zelf aan voor het maken van een intake-afspraak.
Dit kan op werkdagen van 9.00 tot 16.00 uur op telefoonnummer 0321-318090.
Met de cliënt zal dan een afspraak gemaakt worden, zo mogelijk in dezelfde week. Het intakeverslag dient als indicatie voor een snelle plaatsing bij een behandelaar. Na de intake zal binnen twee weken de therapie opgestart worden in overleg met de cliënt.
Een therapiesessie duurt ongeveer 50 minuten.

Disciplines (alleen vrouwelijke hulpverleners)
- Integratief trauma therapeut.
- Maatschappelijk werkenden.
- Psychologen.
- Psychosociale Hulpverleners.
- Orthopedagogen.

Consultatie/trainingen/deskundigheidsbevordering.
Het is mogelijk onze insteling te benaderen voor consultatie inzake seksueel geweld en andere vormen van geweld. Voor informatie betreffende training/deskundigheidsbevordering kunt u contact met ons opnemen.

Dagelijks telefonisch te bereiken van:
9.00 tot 16.00 uur. Kijk voor adresgegevens bovenaan deze pagina bij 'contact'.
Voor urgente situaties zijn wij op dinsdag, donderdag en zaterdag bereikbaar via nummer: 06-45140449. Van 18.00 tot 22.00 uur.

Terug naar boven

© 2017 - Centrum Psychotrauma Hulpverlening Flevoland