Kinderen

 verstandelijke beperking

Vrouwen/Meisjes

Mannen/Jongens

Ouders/Partners

Hulpverleners

Dissociatie
problematiek


Voor wie


Het Centrum Psychotrauma Hulpverlening biedt hulp aan mensen die een ingrijpende gebeurtenis hebben meegemaakt.

Wij bieden professionele hulp en begeleiding aan mensen die te maken hebben (gehad) met:

 • seksueel misbruik

 • huiselijk geweld

 • een ongeval, geweld of een andere ingrijpende gebeurtenis, zowel henzelf betreffend als een ander/anderen

 • verlieservaringen

 • een gehandicapt kind

 • echtscheiding

 • een andere moeilijk hanteerbare situatie

Onze doelgroepen zijn:

 • kinderen vanaf 2½ jaar

 • jongeren vanaf 12 jaar

 • volwassenen

 • daders van misbruik of ander geweld (mits eigen geweldservaring)

 • mensen met dissociatieverschijnselen of een dissociatieve stoornis

 • mensen met een verstandelijke handicap


 


Terug naar boven

Door wie

In ons centrum geven wij behandelingen, cq begleidingen op maat. Wij werken alleen met vrouwelijke zorgverleners.

Wij zijn gespecialiseerd op het gebied van traumata en bieden traumabehandeling cq begeleiding.

Kwaliteit

Wij zijn lid van diverse erkende beroepsverenigingen, onder andere: NIP, NVO, NFG, NMI.

Dit biedt u als cliënt een waarborg voor kwaliteit, aangezien wij ons daarmee verbinden aan de standaard op het gebied van vooropleiding, bijscholing, beroepscodes en klachtenregelingen.

Uniek aan ons centrum is betrokkenheid, maatwerk, laagdrempeligheid en respect voor uw privacy ten aanzien van derden.

Wij zijn niet verplicht uw zorgverzekeraar in te lichten over uw behandeling.

Terug naar boven

Werkwijze 

Een belangrijke regel binnen de behandeling is dat niets moet en "veel" mag.

Een belangrijke regel voor mensen die de ervaring hebben zelf geen keuze te kunnen en mogen maken.

Het Ieren van eigen grenzen (en die van de ander) en het kunnen aangeven daarvan is een belangrijk aspect van de behandeling cq begleiding.
Indien noodzakelijk, wordt in overleg met de cliënt, contact gelegd met deskundigen van buitenaf, bijvoorbeeld een huisarts, psychiater, haptonoom etc.

Individuele therapie/ begleiding bij kinderen en volwassenen:


Aan de hand van een probleeminventarisatie en/of een diagnose wordt met de cliënt een behandel/begeleiding plan afgesproken.

De behandeling/begeleiding kan inhouden:

 • ondersteuning bij het doen van aangifte

 • confrontatiegesprekken

 • cognitieve therapie

 • EMDR

 • lichaamsgerichte en creatieve werkvormen

 • mindfullness

 • mediation

 • ondersteunende gesprekken

 • grip krijgen en houden op uw dagelijks functioneren, het plannen van dagelijkse activiteiten

 • het aanbrengen van structuur

 • het leggen en onderhouden van sociale contacten

 • het verminderen van gedrags problemen

 • het ondersteunen bij de opvoeding

 • problemen in denken en waarnemen

 • problemen met orientatie in plaats, personen en tijd

 

Ook belangrijke derden kunnen bij de behandeling/begeleiding betrokken worden.

Relatietherapie:


In relatietherapie kan het o.a. gaan over communicatieproblemen, intimiteit en seks.

Na de probleemverheldering wordt er een plan gemaakt en vervolgens gezamenlijk gewerkt aan oplossingen.Observatie bij kinderen:

Het doel van observatie is het inventariseren van de algemene ontwikkeling van het kind en mogelijke problematiek.

De observatie wordt afgesloten met een verslag en een adviesbespreking met de ouders.Ouderbegeleiding:

Ouders van kinderen die in behandeling zijn, kunnen ondersteuning krijgen bij opvoedingsvragen.Omgang onder begeleiding:

Bij een  echtscheiding kan het voorkomen dat het contact met één van de ouders om diverse redenen spaak loopt.

Bij herstel van het contact kunnen wij omgang onder begeleiding bieden.

 

Terug naar boven

Aanmeldingsprocedure.

U kunt via een verwijzing of op eigen initiatief aangemeld worden, dit is mogelijk via het website formulier en of telefonisch.
U meldt zich bij voorkeur zelf aan voor het maken van een intake-afspraak. Bij de aanmelding zullen u een aantal standaard gegevens gevraagd worden.

Al deze gegevens zullen uiteraard zeer vertrouwelijk behandeld en bewaard worden.

Ze zijn niet in te zien of op te vragen door derden, zonder uw schriftelijke toestemming.

Met u zal dan een afspraak gemaakt worden, zo mogelijk in dezelfde week. Tijdens dit gesprek kan u uw verhaal doen of dat wat u er op dat moment over kwijt wilt en kan. daarnaast wordt u informatie verstrekt over de instelling en onze werkwijze.

Na de verslaglegging van de intake zal de coördinator beoordelen bij welke hulpverleenster u of uw kind het best geplaatst kan worden. 

Een sessie of begeleiding duurt ongeveer 50 minuten.


Mocht er na het intakegesprek verandering/verslechtering optreden in uw situatie, dan kunt u hierover contact met ons opnemen. In dat geval is er de mogelijkheid tot een tussentijds gesprek.

Wij verzoeken u om het volgende mee te nemen naar uw intake afspraak:

- een verwijsbrief.
- uw identiteitsbewijs
- de pas van uw zorgverzekering

 

Aanmelding van kinderen:

Bij aanmelding dient de andere ouder hiervan in kennis gesteld te worden, dan wel te informeren. Dit is een wettelijke verplichting, dit met uitzondering van situaties waarin de veiligheid van het/de kind(eren) gevaar loopt. Onze instelling is dus niet verantwoordelijk voor het informeren van de andere ouder.


Terug naar boven


Afspraken

U kunt telefonisch een afspraak maken voor een intake.
Kijk bij contact voor contactgegevens of het contactformulier.
Vervolgafspraken kunt u telefonisch maken op de onderstaande dagen.

Over het algemeen zullen er een reeks afspraken met u gemaakt worden in verband met eventuele voorkeurstijden en dagen.

Het is uw eigen verantwoordelijkheid tijdig vervolgafspraken te maken.

Openingstijden balie:

Onze balie is met ingang van heden op de volgende tijden geopend:

maandag

 9.00 uur tot 11.00 uur

dinsdag

 9.00 uur tot 11.00 uur

woensdag 

 9.00 uur tot 11.00 uur 

donderdag   

 Gesloten, antwoord apparaat, inspreken mogelijk.

vrijdag     

 Gesloten, antwoord apparaat, inspreken mogelijk.

Afzeggingen.
In het geval dat u van al gemaakte afspraken geen gebruik wilt/kunt maken, dient u
2 werkdagen van tevoren af te zeggen.
Wij zijn genoodzaakt bij niet tijdig afgemelde afspraken, deze wel in rekening te brengen.


Terug naar boven

Vergoeding Zorg:

Wij raden u aan om voordat u bij ons in behandeling komt bij uw zorgverzekeraar te informeren hoe u verzekerd bent

en voor minderjarigen gaat dit via uw gemeente.

 

Belangrijk voor behandeling en vergoeding zorg van volwassenen:

Wij zijn een praktijk van zelfstandig gevestigde hulpverleners. Hier kunt u terecht voor zorg zonder verwijzing van uw huisarts of andere verwijzer.

Wij hebben geen zorgovereenkomsten met Zorgverzekeraars.

Het voordeel voor u als cliënt is dat wij geen wachtlijsten hebben en u een afspraak voor een intakegesprek binnen een week met ons kunt maken. Uw behandeling kan de daarop volgende week starten.

Een ander voordeel is dat u bij uw keuze van een hulpverlener kunt zoeken naar een hulpverlener die bij u past en waarmee u een klik heeft. Een goed contact is de basis voor een veilige en vertrouwde therapeutische relatie. De vrijgevestigde hulpverlener, zonder contract, zal zich een beeld vormen van u en uw klachten, maar geen diagnose stellen.

 

 

Hoe betaald u uw consult / begeleiding:

Na afloop van een consult kunt u per pin of contant betalen.

Na afloop van de behandel maand, ontvangt u een factuur.

Mocht uw consult / begeleiding vergoed worden door de WMO, dan hoeft u het zelf niet te voldoen aan het eind van het consult / begeleiding.

 

No Show:


Voor het NIET verschijnen op een afspraak zijn er ook andere regels.

Als u niet tijdig uw afspraak afzegt, middels de gestelde tijden, en niet verschijnt, zal uw behandelaar dit als een ´no show´ boeken.

Wat betekent dat u een rekening hiervoor ontvangt.Heeft u nog vragen?

Mocht u nog vragen hebben dan adviseren wij u dit met uw behandelaar / begeleider te bespreken of met de coördinator van het Centrum Psychotrauma Hulpverlening.


Tarieven:


U kunt per consult afrekenen middels de pinautomaat, u ontvangt dan aan het eind van de maand een overzicht van de door u betaalde consulten.

Tarieven per 01-01-2014 :

Intake:  

120,00

± 1½  uur + verslaglegging

Dagconsult:  

€   65,00

±  50 minuten

Avondconsult:

€   85,00 

na 18.00 uur

Weekendconsult

€   85,00

Verslaglegging en bespreking:

192,00

2 uur + gesprek 1 uur

Telefonisch consult:   

€   65,00

indien langer dan 30 minuten


Tarieven per 01-01-2014 voor instellingen:

Opvraagbaar via mail contact.
        

Terug naar boven

© 2017 - Centrum voor Psychotrauma Hulpverlening Flevoland