Kinderen  verstandelijke beperking Vrouwen/Meisjes Mannen/Jongens Ouders/Partners Hulpverleners Dissociatie
problematiek


           privacy 

In het kader van de behandeling, worden bij onze instelling gegevens over u of uw kind vastgelegd. Alleen medewerkers van de instelling die bij de directe behandeling betrokken zijn mogen uw gegevens inzien.
Alle medewerkers hebben tegenover derden een geheimhoudingsplicht. Mocht het om welke reden noodzakelijk zijn dat er een rapportage moet worden gemaakt, bijvoorbeeld omdat andere specialisten uw gegevens nodig hebben, dan zal hiervoor uw schriftelijke toestemming gevraagd worden. U krijgt dan een kopie van deze
rapportage. De gegevens van uzelf kunt u in het bijzijn van uw therapeut inzien op ons kantoor, het gaat hierbij niet om de persoonlijke werkaantekeningen van uw behandelaar. Bij inzien van gegevens betreffende kinderen heeft dit te maken met de verdeling van het ouderlijke gezag c.q. het ingeschatte belang van het kind.
Gegevens over en/of van u of uw kind worden maximaal 5 jaar bewaard, daarna worden deze vernietigd.

Rapportages betreffende u of uw kind en aan u gericht, mogen niet zonder schriftelijke toestemming van de auteur vermenigvuldigd, dan wel verspreid worden.

Aansprakelijkheid
De aansprakelijk van de hulpverlener is beperkt tot het bedrag waarvoor de beroepsaansprakelijkheidsverzekering in voorkomend geval aanspraak op uitkering geeft.


        Huisregels

Wachten
De wachtruimte bevindt zich in de hal bij binnenkomst, het is in deze ruimte niet toegestaan te roken.
In een hoek is er een speelhoek voor de kinderen.

Bij binnenkomst zal u iets te drinken worden aangeboden.

Klachten 
Het kan voorkomen dat u niet tevreden bent over sommige onderdelen van de behandeling. Mocht dit zo zijn dan kunt u dit eerst met uw behandelaar bespreken. Mocht u hier niet uitkomen of tevreden zijn dan kunt hierover een afspraak maken met de coördinator of uw klacht schriftelijk bij het bestuur neerleggen. Deze kunnen een bemiddelende rol spelen tussen u en de persoon waarop de klacht betrekking heeft.

Terug naar boven
© 2016 - Centrum voor Psychotrauma Hulpverlening Flevoland.